เมืองอยู่ดี
(25 %)

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง

คนมีสุข
(25 %)

คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทรมีกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคม ดำรงประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(25 %)

ทรัพยากรธรรมชาติมีความ สมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการ อย่างเหมาะสม ประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี
(25 %)

มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทำงานได้รับการพัฒนา พร้อมการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
รางวัลชนะเลิศเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลนคร

ด้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลนครพิษณุโลก
พิษณุโลก

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลนครขอนแก่น
ขอนแก่น
เทศบาลเมือง

ด้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
นครศรีธรรมราช

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลเมืองหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลตำบล

ด้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตำบลอิสาณ
บุรีรัมย์

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลตำบลลำสินธุ์
พัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านสาง
เทศบาลตำบลฉมัน
เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครภูเก็ต

จำนวนเทศบาลที่ เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลนคร ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลเมือง ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลตำบล ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาล อบต. ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาล อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
Sustainable Environmental City

รางวัลสำหรับเทศบาลที่ชนะเลิศในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ คือ การเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในปี ๒๕๖๑ เทศบาลที่ส่งผลงานร่วมการประเมินจะได้รับการรับรองระดับการประเมินเพื่อที่จะช่วยสร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ การเผยแพร่ผลงานแก่เทศบาล อื่นๆและสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 02298-5652
เว็บไซต์ www.dcce.go.th
Copyright 2019 Sustainable Environmental City. All right reserved.