เมืองอยู่ดี
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง
คนมีสุข
คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทรมีกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคม ดำรงประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความ สมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการ อย่างเหมาะสม ประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมืองแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการที่ดี
มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทำงานได้รับการพัฒนา พร้อมการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
Copyright 2019 Sustainable Environmental City. All right reserved.